Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008

Αποζημίωση των πυρόπληκτων; Το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;

Οπως προκύπτει από την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εξαιρούνται από την καταβολή ενισχύσεων:

1. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι των οποίων οι ζημιές δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της παραγωγής και του παγίου κεφαλαίου.

2. Παραγωγοί που δεν έχουν ΑΦΜ.

3. Παραγωγοί που έχουν υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως ασυμβίβαστη.

4. Γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

5. Περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη του αιτούντος ή τρίτου.

6. Ζημιές που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν επειδή οι πληγέντες δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την αποκατάσταση.

7. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους εκτός εποχής ή όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι ενδεδειγμένες, π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες είτε λόγω κλίματος είτε λόγω φύσεως του εδάφους κ.λπ.

8. Αιτήματα ενίσχυσης τα οποία δεν συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την έκταση της ζημιάς (π.χ. έγγραφα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Δασών).

9. Κάτοχοι γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσής τους σε ασφαλιστικό φορέα.

10. Ζημιές ζωικού κεφαλαίου ή ζωικής παραγωγής που οφείλονται σε καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.

11. Ζημιές παγίου κεφαλαίου ή μηχανημάτων-μηχανολογικού εξοπλισμού που προκλήθηκαν ή επεκτάθηκαν επειδή δεν ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό τους.

12. Ζημιές σε εγκαταστάσεις και σε εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για τυποποίηση, μεταποίηση, μεταφορά γεωργικών προϊόντων (π.χ. οινοποιία, ελαιουργία, βαρέλια κ.λπ.).

13. Ζημιές σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οικονομικά απαξιωμένων.

14. Ζημιές πηγαδιών.

15. Ζημιές γεωτρήσεων.

16. Ζημιές σε περιφράξεις γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

17. Ζημιές σε θερμοκήπια με έκταση μικρότερη των 200 τ.μ. ανά αγροτεμάχιο.

18. Ζημιές σε εξοπλισμό που δεν θεωρείται απαραίτητος ως προϋπόθεση για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης ή θεωρείται εξειδικευμένος, όπως γεννήτριες αποθήκης κ.λπ.

19. Ζημιές σε εργαλεία και εξοπλισμό που δεν δικαιολογείται η ύπαρξή τους στην εκμετάλλευση.

20. Ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εάν δεν αποδεικνύεται η κατοχή καλλιεργειών ή ζωικού κεφαλαίου κατά περίπτωση.

21. Ζημιές σε οχήματα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, μοτοσκαπτικά, ρυμούλκες κ.λπ.).

22. Εκμεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών, σηροτροφικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μανιταριών, επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων.

23. Οσες εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν στοιχεία παραγωγής και οικονομικά στοιχεία.

24. Εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν αναγράφονται στα αντίστοιχα μητρώα ή στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο Κτηματολόγιο ή στα αντίγραφα των εντύπων Ε1 της φορολογικής δήλωσης ή όπου απαιτείται.

25. Δασικά δένδρα και φυτώρια αυτών, καθώς και δασικά προϊόντα (ξυλεία, ξυλοκάρβουνα κ.ά.).

26. Εκμεταλλεύσεις αμπελοειδών, εάν δεν τηρούνται οι κανονιστικές τους υποχρεώσεις.

27. Περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.

28. Περιπτώσεις ζημιών που συμβαίνουν στη φυτική παραγωγή μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου.

29. Ανθοκομικά φυτά και καλλωπιστικά δένδρα ή θάμνοι που οι εκμεταλλεύσεις προμηθεύτηκαν προς εμπορία.

30. Καλλιέργειες που καλύπτονται από ασφαλίσιμους κινδύνους, πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κάλυψης των ειδών αυτών.

31. Αυτοφυείς καλλιέργειες.

32. Αποθηκευμένα νωπά προϊόντα ή προϊόντα που φυλάσσονται σε ειδικά ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. ψυγεία).

33. Αποθηκευμένα προϊόντα προοριζόμενα για εμπορία.

34. Εφόδια, όπως λιπάσματα, φάρμακα κ.ά.

35. Αποθηκευμένα προϊόντα που έχουν υποστεί μεταποίηση, τυποποίηση κ.λπ. (π.χ. κρασί, λάδι κ.ά.).

36. Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους μόνιμα ή προσωρινά (μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι-μελισσοτρόφοι) σε ακατάλληλη κλιματική ζώνη.

37. Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι εκτροφής και εκμετάλλευσης του ζωικού κεφαλαίου.

38. Περιπτώσεις ζημιών σε μελισσοσμήνη, εάν δεν υπάρχει θεωρημένο για το έτος ζημιάς μελισσοκομικό βιβλιάριο.

39. Περιπτώσεις ζημιών ζωικού κεφαλαίου, όπου για λόγους δημόσιας υγείας τα ζώα ενταφιάσθηκαν άμεσα και πριν από την εκτίμηση της ζημιάς, εάν δεν υπάρχει βεβαίωση ταφής της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας.

40. Εκμεταλλεύσεις που διατηρούν ζώα τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη της παραδεκτά παραγωγικής ζωής, π.χ. αιγοπρόβατα άνω των έξι ετών, χοιρομητέρες άνω των τεσσάρων ετών, άρρενα βοοειδή άνω των έξι ετών κ.λπ. Επίσης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, δεν θα καταβάλλονται ενισχύσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εφόσον:
1. Ο αριθμός των κατεχόμενων κατ’ είδος δένδρων είναι μικρότερος των 20.
2. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων κατ’ είδος δένδρων είναι μικρότερος των 10.
3. Οι στρεμματικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός στρέμματος, κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο.
4. Η έκταση που έχει υποστεί ζημιά είναι μικρότερη του μισού στρέμματος κατ’ είδος καλλιέργειας.
5. Οι καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων δεν περιλαμβάνουν τουλάχιστον 100 ομοειδή φυτά κατ’ αυτοτελές αγροτεμάχιο.
6. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων είναι μικρότερος των 30 κατ’ είδος.
7. Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών δεν περιλαμβάνουν 500 ομοειδή φυτά κατά παραγωγική μονάδα.
8. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων γλαστρικών φυτών κατ’ είδος είναι μικρότερος των 150.
9. Οι καλλιέργειες φυτωρίων δεν περιλαμβάνουν 2.000 ομοειδή φυτά, κατ’ αυτοτελές αγροτεμάχιο.
10. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων φυτωρίων κατ’ είδος είναι μικρότερος των 600.

e-tipos

Και πόσοι από τους πυρόπληκτους δεν υπάγονται στις παραπάνω εξαιρέσεις; 1; 2; Άντε, 3;

1 σχόλιο:

GPS είπε...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the GPS, I hope you enjoy. The address is http://gps-brasil.blogspot.com. A hug.