Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Laptop με δυο οθόνες - Εσωτερική και εξωτερική


Η ASUS παρουσίασε μια τελείως νέα πρόταση στο χώρο των φορητών υπολογιστών με την επαναστατική σειρά W5Fe. Ο μικρός και πλατύς φορητός υπολογιστής των 12” με εξωτερική βοηθητική LCD οθόνη στο κάλυμμα του υπολογιστή (SideShow) προσφέρει υψηλή φορητότητα σε συνδυασμό με γρήγορη και εύκολη πρόσβαση δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
http://www.men24.gr/html/ent/061/ent.12061.asp

Puma Glow Rider


Ποδήλατο που φωσφορίζει!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Και σε μετάφραση εδώ.

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008

Αποζημίωση των πυρόπληκτων; Το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;

Οπως προκύπτει από την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εξαιρούνται από την καταβολή ενισχύσεων:

1. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι των οποίων οι ζημιές δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της παραγωγής και του παγίου κεφαλαίου.

2. Παραγωγοί που δεν έχουν ΑΦΜ.

3. Παραγωγοί που έχουν υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως ασυμβίβαστη.

4. Γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

5. Περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη του αιτούντος ή τρίτου.

6. Ζημιές που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν επειδή οι πληγέντες δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την αποκατάσταση.

7. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους εκτός εποχής ή όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι ενδεδειγμένες, π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες είτε λόγω κλίματος είτε λόγω φύσεως του εδάφους κ.λπ.

8. Αιτήματα ενίσχυσης τα οποία δεν συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την έκταση της ζημιάς (π.χ. έγγραφα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Δασών).

9. Κάτοχοι γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσής τους σε ασφαλιστικό φορέα.

10. Ζημιές ζωικού κεφαλαίου ή ζωικής παραγωγής που οφείλονται σε καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.

11. Ζημιές παγίου κεφαλαίου ή μηχανημάτων-μηχανολογικού εξοπλισμού που προκλήθηκαν ή επεκτάθηκαν επειδή δεν ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό τους.

12. Ζημιές σε εγκαταστάσεις και σε εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για τυποποίηση, μεταποίηση, μεταφορά γεωργικών προϊόντων (π.χ. οινοποιία, ελαιουργία, βαρέλια κ.λπ.).

13. Ζημιές σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οικονομικά απαξιωμένων.

14. Ζημιές πηγαδιών.

15. Ζημιές γεωτρήσεων.

16. Ζημιές σε περιφράξεις γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

17. Ζημιές σε θερμοκήπια με έκταση μικρότερη των 200 τ.μ. ανά αγροτεμάχιο.

18. Ζημιές σε εξοπλισμό που δεν θεωρείται απαραίτητος ως προϋπόθεση για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης ή θεωρείται εξειδικευμένος, όπως γεννήτριες αποθήκης κ.λπ.

19. Ζημιές σε εργαλεία και εξοπλισμό που δεν δικαιολογείται η ύπαρξή τους στην εκμετάλλευση.

20. Ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εάν δεν αποδεικνύεται η κατοχή καλλιεργειών ή ζωικού κεφαλαίου κατά περίπτωση.

21. Ζημιές σε οχήματα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, μοτοσκαπτικά, ρυμούλκες κ.λπ.).

22. Εκμεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών, σηροτροφικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μανιταριών, επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων.

23. Οσες εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν στοιχεία παραγωγής και οικονομικά στοιχεία.

24. Εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν αναγράφονται στα αντίστοιχα μητρώα ή στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο Κτηματολόγιο ή στα αντίγραφα των εντύπων Ε1 της φορολογικής δήλωσης ή όπου απαιτείται.

25. Δασικά δένδρα και φυτώρια αυτών, καθώς και δασικά προϊόντα (ξυλεία, ξυλοκάρβουνα κ.ά.).

26. Εκμεταλλεύσεις αμπελοειδών, εάν δεν τηρούνται οι κανονιστικές τους υποχρεώσεις.

27. Περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.

28. Περιπτώσεις ζημιών που συμβαίνουν στη φυτική παραγωγή μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου.

29. Ανθοκομικά φυτά και καλλωπιστικά δένδρα ή θάμνοι που οι εκμεταλλεύσεις προμηθεύτηκαν προς εμπορία.

30. Καλλιέργειες που καλύπτονται από ασφαλίσιμους κινδύνους, πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κάλυψης των ειδών αυτών.

31. Αυτοφυείς καλλιέργειες.

32. Αποθηκευμένα νωπά προϊόντα ή προϊόντα που φυλάσσονται σε ειδικά ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. ψυγεία).

33. Αποθηκευμένα προϊόντα προοριζόμενα για εμπορία.

34. Εφόδια, όπως λιπάσματα, φάρμακα κ.ά.

35. Αποθηκευμένα προϊόντα που έχουν υποστεί μεταποίηση, τυποποίηση κ.λπ. (π.χ. κρασί, λάδι κ.ά.).

36. Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους μόνιμα ή προσωρινά (μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι-μελισσοτρόφοι) σε ακατάλληλη κλιματική ζώνη.

37. Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι εκτροφής και εκμετάλλευσης του ζωικού κεφαλαίου.

38. Περιπτώσεις ζημιών σε μελισσοσμήνη, εάν δεν υπάρχει θεωρημένο για το έτος ζημιάς μελισσοκομικό βιβλιάριο.

39. Περιπτώσεις ζημιών ζωικού κεφαλαίου, όπου για λόγους δημόσιας υγείας τα ζώα ενταφιάσθηκαν άμεσα και πριν από την εκτίμηση της ζημιάς, εάν δεν υπάρχει βεβαίωση ταφής της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας.

40. Εκμεταλλεύσεις που διατηρούν ζώα τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη της παραδεκτά παραγωγικής ζωής, π.χ. αιγοπρόβατα άνω των έξι ετών, χοιρομητέρες άνω των τεσσάρων ετών, άρρενα βοοειδή άνω των έξι ετών κ.λπ. Επίσης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, δεν θα καταβάλλονται ενισχύσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εφόσον:
1. Ο αριθμός των κατεχόμενων κατ’ είδος δένδρων είναι μικρότερος των 20.
2. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων κατ’ είδος δένδρων είναι μικρότερος των 10.
3. Οι στρεμματικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός στρέμματος, κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο.
4. Η έκταση που έχει υποστεί ζημιά είναι μικρότερη του μισού στρέμματος κατ’ είδος καλλιέργειας.
5. Οι καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων δεν περιλαμβάνουν τουλάχιστον 100 ομοειδή φυτά κατ’ αυτοτελές αγροτεμάχιο.
6. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων είναι μικρότερος των 30 κατ’ είδος.
7. Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών δεν περιλαμβάνουν 500 ομοειδή φυτά κατά παραγωγική μονάδα.
8. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων γλαστρικών φυτών κατ’ είδος είναι μικρότερος των 150.
9. Οι καλλιέργειες φυτωρίων δεν περιλαμβάνουν 2.000 ομοειδή φυτά, κατ’ αυτοτελές αγροτεμάχιο.
10. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων φυτωρίων κατ’ είδος είναι μικρότερος των 600.

e-tipos

Και πόσοι από τους πυρόπληκτους δεν υπάγονται στις παραπάνω εξαιρέσεις; 1; 2; Άντε, 3;

Logitech VX Nano Cordless Laser - Ποντίκι με τον μικρότερο δέκτη usb στον κόσμο


Ο μικρότερος στον κόσμο USB δέκτης για ποντίκια απλοποιεί σημαντικά την καθημερινή χρήση των φορητών υπολογιστών.


Η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη στον χώρο των ποντικιών για φορητούς υπολογιστές είναι …ιδιαίτερα μικρή! Η Logitech, ο κορυφαίος κατασκευαστής ποντικιών στο κόσμο, παρουσίασε πρόσφατα το ποντίκι για φορητούς Logitech® VX Nano Cordless Laser. Ο μικροσκοπικός δέκτης του ποντικιού προσφέρει μεγάλη ευκολία στην μετακίνηση σε όλους τους χρήστες φορητών, είτε είναι PC είτε MacBook®. Ο δέκτης σχεδόν δεν εξέχει από το φορητό, οπότε δεν χρειάζεται να τον αποσυνδέει κανείς κάθε φορά που μετακινεί το υπολογιστή του, ή τον βάζει στη τσάντα.

Σύμφωνα με τον Rory Dooley, senior Vice President της Logitech και γενικό διευθυντή του τομέα συσκευών ελέγχου «… όλο και περισσότεροι χρήστες φορητών υπολογιστών προτιμούν ένα ασύρματο φορητό ποντίκι από την επιφάνεια κατάδειξης που έχει το μηχάνημα τους. Αυτό που κάνουν όμως με τα περισσότερα ποντίκια για φορητούς, είναι να συνδέουν και να αποσυνδέουν το δέκτη κάθε φορά που ανοίγουν τον υπολογιστή τους. Στην Logitech πετύχαμε για πρώτη φορά να κάνουμε τον ασύρματο δέκτη τόσο μικρό, ώστε να μπορεί να παραμένει συνδεδεμένος με το φορητό συνεχώς, οπότε ο χρήστης να μην χάνει τον χρόνο του αναζητώντας τον».


O πιο μικροσκοπικός ασύρματος δέκτης

Ο δέκτης του VX Nano είναι ο μικρότερος USB δέκτης στο κόσμο, (σύμφωνα με σύγκριση που έγινε μεταξύ δεκτών στα 27 ΜΗz, για ποντίκια φορητών που ήταν διαθέσιμα στην αγορά την 1η Μαρτίου 2007). Όταν τον συνδέουμε στο φορητό, είναι σχεδόν αόρατος καθώς εξέχει μόλις 8 χιλιοστά από το πλαίσιο του. Έτσι, ο χρήστης του φορητού δεν έχει φόβο ότι ο δέκτης μπορεί να σπάσει ή να βγει από κάποιο χτύπημα. Μπορεί κανείς να πει ότι ο δέκτης του VX Nano, πάει ένα βήμα παραπέρα από την φιλοσοφία Plug and Play, στην …Plug and Forget!


Πηγή και περισσότερες πληροφορίες: http://www.hxos.gr/show_page.php?page_id=1899&cat_id=102

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2008

A very good greek song with english translation of lyrics - Broken ship (Σπασμένο καράβι - Δημήτρης Μπάσης)

Vodiafone

Η vodafone έχει απενεργοποιήσει τις λειτουργίες της ιστοσελίδας της, προκειμένου να την ανανεώσει. Έτσι κάποιος που θέλει να κάνει κάτι σχετικά με αυτήν, δεν μπορεί. Διάβασα ένα σχετικό κείμενο σε ένα άλλο blog, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς εδώ:
http://traversos.blogspot.com/2008/04/vodiafone.html

Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

Αποτελέσματα 29ης αγωνιστικής

Ο.Φ.Η.-Πανιώνιος 1-2
Βέροια-Ατρόμητος 1-1
Παναθηναϊκός-Άρης 1-0
Αστ Τρίπολ-Λεβαδειακό 1-2
Ηρακλής-Απ. Καλαμαριάς 5-2
Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Κ. 0-4
Ξάνθη-Ολυμπιακός 1-4
Λάρισα-Εργοτέλης 3-2

Πρωτάθλημα

Για τους "αιώνιους" η σημερινή μέρα είναι πολύ καθοριστική για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟ (60 β.) δεν έχει άλλα περιθώρια για λάθη, και η ΑΕΚ (62 β.) ελπίζει σε ένα στραβοπάτημα του Ολυμπιακού (64 β.), ο οποίος θα προσπαθήσει να διατηρήσει την θέση του στην κορυφή. Οι οπαδοί του ΠΑΟ απαιτούν μια καλύτερη εμφάνιση της ομάδας, ύστερα από την βαριά ήττα του στον αγώνα με τον ΟΦΗ. Για την ΑΕΚ μια νίκη θα είναι το καλύτερο δώρο, μια και σήμερα γιορτάζει τα 84 χρόνια της. Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το οποίο πλέον εξαρτάται από αυτόν και μόνο. Όλα είναι πιθανά λοιπόν στους σημερινούς αγώνες, και πολλοί φίλαθλοι θα τους παρακολουθήσουν με μεγάλο ενδιαφέρον, ίσως το μεγαλύτερο καθ' όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος...

29η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η.-Πανιώνιος
Βέροια-Ατρόμητος
Παναθηναϊκός-Άρης
Αστ Τρίπολ-Λεβαδειακό
Ηρακλής-Απ. Καλαμαριάς
Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Κ.
Ξάνθη-Ολυμπιακός
Λάρισα-Εργοτέλης

Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σήμερα στις 7 μ.μ.

Nokia N82 Black

Διαθέσιμο το Nokia N82 σε μαύρο χρώμα.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=204558

Callanetics - Γυμναστική χωρίς κούραση

Το Callanetics είναι ένα καινούργιο είδος fitness αθλήματος, που επιδρά κυρίως στο μυϊκό σύστημα των αθλουμένων. Δημιουργός του είναι η Αμερικανίδα Callan Pinckney , από το όνομα της οποίας η λέξη " callanetics " εισήλθε στο λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας. Το λεξικό " Collins English Dictionary " την περιλαμβάνει στα λήμματα του ως «σύστημα ασκήσεων με επαναλαμβανόμενες μικρές κινήσεις και μυϊκές συστολές, οι οποίες βελτιώνουν τον μυϊκό τόνο».

Το callanetics είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα εκγύμνασης και θα σας εισάγει σ' ένα καινούργιο τρόπο άθλησης, όπου δεν θα είναι απαραίτητο να κάνετε ολοένα και πιο δύσκολους συνδυασμούς βημάτων χύνοντας τόνους ιδρώτα για να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό το καινούργιο fitness άθλημα επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο λόγω των εντυπωσιακών αλλαγών που προσφέρει στο σώμα των αθλούμενων.

Μετά από συστηματική εξάσκηση του callanetics μπορούμε να παρατηρήσουμε τις εξής αλλαγές:

* μείωση της γενικής μάζας του σώματος και του ποσοστού του λιπώδους ιστού στο σώμα περίπου κατά 6% και 16% αντίστοιχα.
* μείωση της περιμέτρου της μέσης περίπου κατά 7% και της περιμέτρου των γοφών περίπου κατά 8%.
* βελτίωση της ευλυγισίας, της δύναμης και της αντοχής στη δύναμη.
* μείωση της ανησυχίας ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας περίπου κατά 11% και της περιστασιακής ανησυχίας περίπου κατά 18%.

Κατά την εξάσκηση του callanetics οι ασκήσεις εκτελούνται με αργές και απαλές κινήσεις με μεγάλο αριθμό επαναλήψεων. Η τακτική του εξάσκηση του θα σας βοηθήσει να απολαύσετε την προσπάθεια σας και να φτάσετε στο στόχο σας γρήγορα, απλά και πάνω από όλα με ασφάλεια. Κατά την εκτέλεση των ασκήσεων δεν πραγματοποιούνται αναπηδήσεις. Αυτό κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκγύμνασης να είναι ασφαλές ακόμα και για άτομα που αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα. Τα άτομα αυτά μπορούν άνετα να ασχοληθούν μαζί του, χωρίς το φόβο πιθανών τραυματισμών.

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.callanetics.gr/

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

Synch Φεστιβάλ

Αν υπάρχει ένα ελληνικό Φεστιβάλ που να δικαιώνει τον τίτλο του, τότε αυτό δεν είναι άλλο από το Synch. Το πρωτοποριακό Φεστιβάλ που ξεπήδησε από το πουθενά πριν από πέντε χρόνια στο Λαύριο και αναπόφευκτα συγκρίθηκε με το περίφημο Sonar της Βαρκελόνης, έχει πλέον χαράξει μια ξεχωριστή πορεία και έχει αποκτήσει τη δική του ταυτότητα με πολλούς φίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Φέτος, το Synch επιστρέφει με την 5η έκδοσή του (δεύτερη υπό τη σκέπη του Φεστιβάλ Αθηνών), εμπλουτίζει το πρόγραμμά του και επεκτείνεται ακόμα περισσότερο στο κέντρο της Αθήνας. Για τρεις ημέρες, από τις 13 έως 15 Ιουνίου, σε πέντε διαφορετικούς χώρους (Τεχνόπολις, Μουσείο Μπενάκη, Κ44, Motel Club, Bios) θα επιχειρήσει να μειώσει τις αποστάσεις μεταξύ μουσικής, τέχνης, τεχνολογίας και κοινού, εξερευνώντας τις νέες τάσεις της μουσικής και τις εφαρμογές της τεχνολογίας στο χώρο της κινούμενης εικόνας και των new media. Mας καλεί για άλλη μια φορά να συγχρονιστούμε με ήχους τού σήμερα και του αύριο, προβολές μουσικών βίντεο κλιπ από όλο τον κόσμο, κινητή performance στους δρόμους της πόλης, διαλέξεις και workshops και την πρώτη ευρωπαϊκή παρουσίαση του laptop των 100 δολαρίων! Για την ώρα μετράμε τα highlights.

Ηχητικές διαδρομές

Περισσότεροι από 40 ξένοι και Ελληνες καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στις σκηνές του Synch ’08 στην Τεχνόπολη. Με τη διαφορά ότι σημασία έχουν και η ποσότητα και η ποιότητα. Ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις της εκκεντρικής ντίβας της electro-pop σκηνής και πρώην τραγουδίστριας των Moloko, Roisin Murphy (στη φωτογραφία), στις 15/6, των Happy Mondays (13/6) από το μουντό Μάνστεστερ που άλλαξαν τη χορευτική κουλτούρα, των Αμερικανών Yo La Tengo (13/6), του Juan Atkins (15/6) που επινόησε τον όρο «techno», των Καναδών Holy Fuck (13/6), η μεγάλη έκπληξη του 2007, των Βρετανών Stereolab (15/6) με την πιο σοφιστικέ ποπ της δεκαετίας του ’90 και του απρόβλεπτου Γάλλου DJ Pilooski (15/6), που εκτός από το χιλιοπαιγμένο «Beggin» έχει κι άλλους άσους στο μανίκι του. Από ελληνικής πλευράς θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι: Ρόδες, Monika, My Wet Calvin και Elica.

Διάλεξη για το laptop των 100 δολαρίων
Για πρώτη φορά στην Ευρώπη θα γίνει η παρουσίαση του one laptop per child ή, πιο απλά, του υπολογιστή των 100 δολαρίων που κατασκευάστηκε για τα παιδιά της Αφρικής και όχι μόνο. Τη διάλεξη στο Μουσείο Μπενάκη θα πραγματοποιήσει ο διεθνούς φήμης επιστήμονας Ρίτσαρντ Μπουλανζέ, διδάκτωρ μουσικής σύνθεσης στο Berklee College Of Music, ο οποίος θα παρουσιάσει τις δυνατότητες του laptop, καθώς και του Csound, του νέου «όπλου» για αρχάριους και επαγγελματίες μουσικούς που ασχολούνται με τη σύνθεση ηλεκτρονικής -και όχι μόνο-μουσικής.

Κινούμενη εικόνα
Η θεματική ενότητα «Moving Image» είναι αφιερωμένη στα video clips και θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη. Θα προβληθούν μουσικά βίντεο από όλο τον κόσμο σε συνεργασία με το Radar Festival του Λονδίνου. Επίσης, την τιμητική τους θα έχουν και τα καλύτερα, ερασιτεχνικά και επαγγελματικά, video clips Ελλήνων και ξένων δημιουργών που θα σταλούν στο Synch μέχρι τις 30 Απριλίου.

New Media
Την παράσταση αναμένεται να κλέψει ο Ιταλός μουσικός εξερευνητής Tonylight, κατά κόσμον Aντόνιο Καβαντίνι. Οπλισμένος με αυτόνομο ηλιακό σύστημα αναπαραγωγής ήχου, φώτα και ηχεία θα παίξει live στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με το Gameboy του και παλιά κομπιούτερ όπως τα Nes και Atari ST!

Ιnfo

SYNCH ’08
13 – 15 Ιουνίου
■ Τεχνόπολις (Πειραιώς 100, Γκάζι), Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), Κ44, Motel Club, Bios.
■ Eισιτήρια
Προπώληση: 70 ευρώ (τριήμερο, Τεχνόπολις και Μουσείο Μπενάκη) έως 30 Απριλίου αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας: www.synch.gr Από 1/5 έως 12/6: 80 ευρώ (τριήμερο, Τεχνόπολις και Μουσείο Μπενάκη), 40 ευρώ (ημερήσιο, Τεχνόπολις) και 10 ευρώ (ημερήσιο, Μουσείο Μπενάκη).
Στην είσοδο: 45 ευρώ (ημερήσιο, Τεχνόπολις) και 15 ευρώ (ημερήσιο, Μουσείο Μπενάκη).
■ Ωρες λειτουργίας: 14.00-05.00. Πληροφορίες: www.synch.gr


ΜΑΧΜΟΥΝΤΕΣ ΒΑΪΟΣ

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2008

Η αόρατη κιθάρα


Το «air guitaring», η μίμηση δηλαδή του ότι παίζει κανείς μια ανύπαρκτη κιθάρα «στον αέρα», είναι μια απασχόληση δημοφιλής στο εξωτερικό, η οποία μάλιστα συγκεντρώνει ανταλλαγές απόψεων περί της «τεχνικής» και της «σωστής φιγούρας» σε διάφορα sites στο Internet. Αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχία του παιχνιδιού «Guitar Hero» του Χ-Box και το ίδιο αναμένεται να συμβεί με το «Guitar Hero Air Guitar Rocker» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο στην αμερικανική αγορά από την Jada Toys.

Ενα εξάρτημα που μοιάζει με αγκράφα, στολισμένο με μια νεκροκεφαλή αντάξια του πιο σκληρού σταρ της ροκ, και ένας μίνι ενισχυτής προσαρμόζονται στη ζώνη τού κατά φαντασίαν κιθαριστή: όταν κουνάει το χέρι του προσποιούμενος ότι «παίζει» τις ανύπαρκτες χορδές, ένας αισθητήρας μέσα στην αγκράφα στέλνει σήμα στον ενισχυτή ο οποίος παράγει πραγματικούς ήχους κιθάρας «διά χειρός» των Black Sabbath, Motorhead, Van Halen και άλλων διάσημων καλλιτεχνών. Απόλυτη εκπλήρωση των εφηβικών φαντασιώσεων γενεών επί γενεών, η αόρατη κιθάρα δεν απαιτεί κιθαριστική δεξιοτεχνία αλλά υποκριτικό ταλέντο: μπορεί κανείς να μιμηθεί το στυλ του Ερικ Κλάπτον ή να παίξει με το αριστερό χέρι όπως ο Τζίμι Χέντριξ με την ίδια πάντοτε επιτυχία ως προς το μουσικό αποτέλεσμα.

Πηγή: Το Βήμα

10.000 φορές ταχύτερο ίντερνετ

Το Ίντερνετ, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, θα μας φαίνεται σύντομα απαρχαιωμένο. Το Grid, (στα ελληνικά σημαίνει Δίκτυο), η νέα «παράλληλη» εκδοχή που κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι, θα είναι 10.000 φορές ταχύτερο από την πιο γρήγορη σύνδεση ευρυζωνικότητας.
Oι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη επανάσταση. Θα αρκούν μερικά δευτερόλεπτα για να έχει κανείς μια ταινία στην οθόνη του υπολογιστή του και το ίδιο χρονικό διάστημα για να στείλει ολόκληρη τη δισκογραφία των Rolling Stones από τη Βρετανία στην Ιαπωνία. Θα γίνει επίσης πραγματικότητα η μεταφορά ολογραμμάτων, δηλαδή τρισδιάστατων «ζωντανών» εικόνων. «Οι μελλοντικές γενιές θα έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με τρόπους που οι παλαιότεροι σαν κι εμένα δεν μπορούν καν να φανταστούν», λέει ο Ντέιβιντ Μπρίτον, καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και ένας από τους βασικούς συντελεστές του Δικτύου.
Η επανάσταση στο Διαδίκτυο έρχεται από εκεί που άρχισε το 1989 ο «εκδημοκρατισμός» του: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (Cern). Η ισχύς του Δικτύου θα γίνει εμφανής το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν στο Cern θα έχει ολοκληρωθεί η ημέρα του «κόκκινου κουμπιού», η στιγμή δηλαδή που επιστήμονες του Κέντρου θα θέσουν σε λειτουργία τον μεγαλύτερο επιταχυντή σωματιδίων του κόσμου προκειμένου να εξηγήσουν την καταγωγή του σύμπαντος. Την ίδια ώρα θα τεθεί σε λειτουργία το Δίκτυο για να αποθηκεύσει τα δεδομένα του πειράματος.
Ο επιταχυντής

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, λίγο έξω από τη Γενεύη, άρχισε τον σχεδιασμό του Δικτύου πριν από επτά χρόνια, όταν οι ερευνητές αντιλήφθηκαν ότι ο επιταχυντής θα έδινε κάθε χρόνο έναν όγκο δεδομένων που θα χρειαζόταν 56 εκατομμύρια ψηφιακούς δίσκους για να αποθηκευτεί. Το 1989, στο Cern, ο Τιμ Μπέρνερς Λι εφηύρε τον παγκόσμιο ιστό, το γνωστό www, αλλά η δημιουργία του δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους συναδέλφους του, καθώς ο όγκος δεδομένων έκανε υπαρκτό τον κίνδυνο κατάρρευσης του Διαδικτύου.
Και αυτό γιατί το Διαδίκτυο λειτουργεί με καλώδια τα οποία είχαν σχεδιαστεί αρχικά για τηλεφωνικές κλήσεις. Αντίθετα, το Δίκτυο κατασκευάστηκε με καλώδια οπτικών ινών και σύγχρονα κέντρα διαμεταγωγής. Οι 55.000 σέρβερ που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα αναμένεται να γίνουν 200.000
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
«Η μόνη λύση για να κάνουμε τη δουλειά μας ήταν ένα δίκτυο τόσο ισχυρό ώστε να μπορεί να στέλνει συγχρόνως τα δεδομένα σε ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών», σημειώνει ο Τόνι Ντόιλ, τεχνικός διευθυντής του Δικτύου και προσθέτει: «Με το παραδοσιακό Ίντερνετ είναι αμφίβολο αν θα μας έφτανε το ηλεκτρικό ρεύμα για να πετύχουμε κάτι τέτοιο».
Όλα μας τα αρχεία στον κυβερνοχώρο

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ αυτού του «παράλληλου» Δικτύου θα μας επιτρέψουν κάποια στιγμή να αποθηκεύουμε όλα τα δεδομένα μας στον κυβερνοχώρο, αντί να γεμίζουμε τον σκληρό δίσκο του προσωπικού μας υπολογιστή, δηλώνει σχετικά με την οικιακή χρήση ο Ίαν Μπερντ, επικεφαλής του σχεδίου.
«Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά μας αρχεία από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη», αναφέρει. Οι υπολογιστές που θα είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο θα μπορούν επίσης να μεταφέρουν δεδομένα με αστρονομικές ταχύτητες. Είναι απίθανο να φτάσει άμεσα το Δίκτυο στα σπίτια μας, αλλά την ημέρα που θα γίνει αυτό, οι τρεις ώρες που χρειάζεται μια ταινία για να κατέβει στον υπολογιστή μας θα μειωθούν στα πέντε δευτερόλεπτα. Σημαντική θα είναι και η συμβολή του στην ιατρική: για να συγκριθούν τα 140 πειραματικά σκευάσματα για τη μαλάρια θα έπρεπε ένας υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος 420 ολόκληρα χρόνια στο Διαδίκτυο. Όπως λέει ο Τόνι Ντόιλ: «Σχέδια όπως το Δίκτυο θα φέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές τόσο στην κοινωνία όσο και την επιστήμη».

ΤΑ ΝΕΑ

Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Anorimoi - Στο πρώτο ραντεβού


Στίχοι:

ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΒΡΩ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΑΠ'ΤΗΝ ΠΟΛΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ MOY EIXE ΓΙΝΕΙ ΣΤΕΚΑ
ΜΑ ΚΑΠΟΤΕ Η ΤΥΧΗ ΜΟΥ, ΜΟΥ ΓΕΛΑΣΕ ΛΙΓΑΚΙ
ΕΔΕΗΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΒΓΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥΔΑΚΙ

ΗΘΕΛΑ ΝΑ'ΜΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ
ΚΑΙ ΝΤΥΘΗΚΑ ΚΑΙ ΠΛΥΘΗΚΑ ΕΓΙΝΑ ΣΑΝ ΓΑΜΠΡΟΣ
ΜΑ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΑΠ'ΤΑ ΣΚΑΛΑΚΙΑ
ΣΤΑΣΟΥ ΚΑΛΕ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ ΣΟΥ ΕΧΩ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ

ΗΤΑΝ ΓΛΥΚΟΣ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΛΙΓΟ
ΤΙ ΤΟ'ΘΕΛΑ Ο ΑΜΟΙΡΟΣ ΝΑ ΦΑΩ ΠΡΙΝ ΝΑ ΦΥΓΩ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΒΡΩΜΑΕΙ H ANAΣΑ ΣΟΥ ΤΖΑΤΖΙΚΙ
ΜΟΥ ΗΘΕΛΕΣ ΚΑΙ ΓΚΟΜΕΝΑ
ΑΛΗΤΗ ΒΡΩΜΕΡΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

ΤΖΑΤΖΙΚΙ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΨΩΜΙΑ ΚΕΦΤΕΔΕΣ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ
ΣΑΝ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΟΡΜΗΞΑ ΤΑ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΣΑ ΟΛΑ
ΤΗΝ ΠΗΡΑ ΑΠ'ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΟΛΟ ΧΑΡΑ ΓΕΜΑΤΗ
ΜΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΕΣΒΗΣΕ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΣΕ ΤΟ ΜΑΤΙ

ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΖΩΣΕ Η BΡΩΜΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΧΛΩΜΙΑΣΕ ΑΛΛΑΞΕ ΑΜΕΣΩΣ ΧΡΩΜΑ
ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ
ΣΑΝ ΤΟΥ ΣΑΝΤΑΜ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕΔΡΑΣΕ ΕΝ ΤΑΧΕΙ

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΞΕΨΥΧΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ
ΗΡΩΙΚΑ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΒΡΩΜΑΕΙ H ANAΣΑ ΣΟΥ ΤΖΑΤΖΙΚΙ
ΜΟΥ ΗΘΕΛΕΣ ΚΑΙ ΓΚΟΜΕΝΑ
ΑΛΗΤΗ ΒΡΩΜΕΡΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

Μου έκλεψαν το κινητό!


Μου έκλεψαν το κινητό και το αναζητώ. Χτες, 3 Απριλίου του 2008 και ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00 το μεσημέρι, μου έκλεψαν το sharp 550SH (το κινητό που απεικονίζεται παραπάνω, εγώ έχω τραβήξει την συγκεκριμένη φωτογραφία). Η κλοπή έγινε προφανώς στο μετρό που είμασταν σαν σαρδέλες. Όποιος το έκλεψε, δεν έχει κάτι να κερδίσει, γιατί έχω κλειδώσει το κινητό με δικό μου κωδικό ασφαλείας, κι ότι κάρτα sim μπει μέσα δεν θα ανοίξει το κινητό χωρίς τον κωδικό.
Με το που αντιλήφθηκα ότι λείπει το κινητό (πολύ σύντομα, γιατί 15 λεπτά πριν το είχα ακόμα πάνω μου), πήρα τηλέφωνο από το κινητό μιας φίλης, και το δικό μου ήταν κλειστό. Που σημαίνει ότι ο δράστης δεν έχασε καιρό και το έκλεισε (γι' αυτό λέω ότι κλάπηκε κι όχι ότι χάθηκε).
Πήγα σε ένα κατάστημα της vodafone και έκανα αντικατάσταση της sim, τουλάχιστον να διατηρήσω τον αριθμό μου με τα στοιχεία μου. Οπότε η άλλη sim καθίσταται αυτομάτως άχρηστη (είναι καρτοκινητό εξάλλου).
Ρώτησα επίσης στη vodafone αν μπορώ να δηλώσω το ΙΜΕΙ του κινητού, να βρεθεί ο δράστης σε περίπτωση που το πάει για ξεκλείδωμα (είναι vodafone συσκευή, αποκλειστικά). Μου είπαν ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Το άφησα να πάει στο καλό.
Το θέμα είναι, αν τυχόν βρεθεί η συσκευή, θα το εκτιμούσα πολύ να μου το πείτε αφήνοντας ένα σχόλιο εδώ.
Η συσκευή η δική μου, έχει τα εξής εξωτερικά χαρακτηριστικά:
1) Κυρίως στην κάτω δεξιά γωνία (όπως βλέπετε και στην παραπάνω εικόνα) έχει ξεβάψει περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες (έχει χτυπηθεί σε συγκεκριμένο σημείο).
2) Από πίσω το καπάκι, εξωτερικά, έχει μια γραμμή η οποία φαίνεται μόνο με πολύ προσεκτική παρακολούθηση (είναι από τη πρώτη φορά που προσπάθησα να το ανοίξω χρησιμοποιώντας ένα σουγιά αλλά χωρίς να αφήσει ξεκάθαρο σημάδι).
3) Η οθόνη δεν είναι ιδιαίτερα γρατζουνισμένη, αλλά με μια προσεχτική παρατήρηση φαίνεται μια μικρή οριζόντια γραμμή (όχι εντελώς ευθεία) ελάχιστα πιο πάνω από το κέντρο της οθόνης (οφείλεται σε μια φορά που καταλάθος έβαλα κλειδιά και κινητό στην ίδια τσέπη).
4) Όμως πρέπει να διευκρινίσω πως όταν εκλάπει το κινητό, είχα στο πίσω καπάκι κολλημένα 2 αυτοκόλλητα (του Μπομπ Σφουγγαράκη και της Σάντυ) τα οποία λογικά θα έχει αφαιρέσει ο δράστης, δεν ξέρω όμως αν μείνει κάποιο σημάδι.
5) Το τετράγωνο πολυπλήκτρο, δεν έχει ξεφτίσει, αλλά φαίνεται αρκετά χρησιμοποιημένο, κυρίως στην κάτω του πλευρά.
6) Το πλαστικό που κρύβει την υποδοχή του φορτιστή, ανοίγει σχετικά εύκολα. Όμως το πλαστικό που κρύβει την υποδοχή των ακουστικών, ανοίγει πολύ δύσκολα (δεν έτυχε ποτέ να πάρω ακουστικά για το μοντέλο αυτό, και ζήτημα να έχω ανοίξει την συγκεκριμένη υποδοχή 2 φορές).
Το κινητό είναι αγορασμένο στις 15 Μάη του 2006, και ο λόγος που το ψάχνω είναι συναισθηματικός (είναι δώρο).
Όποιος ξέρει κάτι, ή όποιος το δει στα χέρια φίλου του από χτές το μεσημέρι και μετά, αφήστε κάποιο μήνυμα... Ευχαριστώ.

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Υπήρξε ποτέ ο εξωγήινος του Ρόσγουελ;


Πρόκειται για μύθευμα που δημιουργήθηκε το 1947, όταν ένα κατασκοπευτικό «μπαλόνι» της αεροπορίας των ΗΠΑ έπεσε στα περίχωρα του Ρόσγουελ στο Νέο Μεξικό. Τότε οι τοπικές εφημερίδες μιλούσαν για πτώση ενός άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου (UFO). Μετά από λίγα χρόνια κάποιοι φανατικοί ουφολόγοι άρχισαν να διαδίδουν ότι στο Ρόσγουελ είχε πέσει ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο μαζί με το πλήρωμά του- ορισμένοι υποστήριαζαν ότι επιβίωσε ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Τελικά προβλήθηκε στην τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ που υποτίθεται πως έδειχνε την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε το 1947 στο πτώμα ενός από τους εξωγήινους. Όμως οι ειδικοί παθολόγοι και χειρουργοί που μελέτησαν αυτό το «τεκμήριο» συμφωνούν ότι όποιος πραγματοποίησε την «αυτοψία» δεν είχε καθόλου γνώσεις ιατρικής. Επιπλέον, διάφορες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το «ντοκιμαντέρ» είναι πλαστό και επίσης ότι ο «εξωγήινος» ήταν μια κούκλα, δημιουργία ενός ειδικού στα τεχνικά εφέ.

Πηγή: Focusmag.gr

Το άπειρο και τα παράδοξα του Ζήνωνα

Η έννοια του απείρου είναι τόσο αρχαία όσο και η Ιόνιος Φιλοσοφία με το οποίο ασχολήθηκε πρώτη. Το “άπειρο”ανέκαθεν προξενούσε και προξενεί αρκετές δυσκολίες και προβλήματα στον καθορισμό του όπως και στην κατανόησή του. Με την έννοια “άπειρο” εννοούμε συνήθως κάτι το οποίο αντίκειται στο πεπερασμένο, κάτι χωρίς πέρας, κάτι έξω από το οποίο δεν υπάρχει τίποτα, κάτι το οποίο δεν επιδέχεται περαιτέρω αύξηση. Το άπειρο προκάλεσε από την αρχή διαφορές, αντινομίες, πολλές από τις οποίες αποτελούν μέχρι σήμερα αντικείμενο μελέτης. Θα αρκεστούμε στα 4 γνωστά σοφίσματα του Ζήνωνα του Ελεάτη (496-429 π.Χ.). Αυτά σήμερα έχουν ιστορική μόνο σημασία.

Το Παράδοξο της Διχοτομίας

Το συγκεκριμένο Παράδοξο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “ η κίνηση είναι αδύνατη “διότι ο,τι κινείται, πριν φτάσει στο τέρμα του πρέπει να φτάσει στη μέση της πορείας του.

Ο Ζήνωνας λέει ότι για να μεταβεί ένα σώμα από μια θέση Α σε μια θέση Β οφείλει να διανύσει το μισό της απόστασης ΑΒ. Στη συνέχεια το μισό του υπολοίπου, ακολούθως το μισό του νέου υπολοίπου και ούτω καθ’ εξής.Οι αποστάσεις αυτές γίνονται συνεχώς μικρότερες, αλλά απαιτείται για κάθε μια απ’ αυτές ένας ορισμένος χρόνος για να διανυθεί. Και έτσι συμπέρανε ότι “το άθροισμα ενός απείρου αριθμού ορισμένων χρονικών διαστημάτων οφείλει να είναι άπειρο”.Κατά συνέπεια η πραγματικότητα της κίνησης και ακριβέστερα της έκτασης είναι αδύνατη.

Γι’ αυτή την αντινομία έχουν προταθεί αρκετές λύσεις. Μια από αυτές θεωρεί ότι το λάθος του συλλογισμού έγκειται στην αληθοφανή πρόταση “το άθροισμα ενός απείρου αριθμού ορισμένων χρονικών διαστημάτων είναι άπειρο”. Αυτή η πρόταση ισχύει αλλά όχι πάντα.

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι (ΑΒ) = 2 Κm και η ταχύτητα του κινητού είναι u = 1 Km/min. Τότε το μισό της απόστασης έστω (ΑΜ1) θα διανυθεί σε χρόνο t1 = 1 min ,το μισό του υπολοίπου απόστασης το (Μ1Μ2) σε χρόνο t2 = 1/2 ,το μισό του υπολοίπου, δηλ. το (Μ2Μ3) σε χρόνο t3 = 1/4 min, κ.τ.λ. Έτσι ο χρόνος t που απαιτείται για να διανυθεί η απόσταση (ΑΒ) δίνεται από τη σειρά t=t1+t2+.....+tn+... , δηλαδή t = 1+1/2 +1/4 +...+1/2ν+...

Το άθροισμα, όμως , δεν είναι άπειρο. Ισχύει ότι t® 2,αλλά ποτέ δεν το υπερβαίνει. Κατά συνέπεια ο χρόνος είναι t = 2 min και όχι άπειρος. Έτσι, απο+ρρίπτεται το συμπέρασμα του Ζήνωνα ότι η κίνηση είναι αδύνατη.

Το Παράδοξο του Αχιλλέα και της Χελώνας.

Το συγκεκριμένο παράδειγμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “ο βραδύτερος ουδέποτε θα προσπεραστεί από τον ταχύτερο’’.

Για να παρουσιαστεί αυτή η αντινομία πιο κατανοητή ας υποθέσουμε ότι η χελώνα προσπερνά τον Αχιλλέα 100 m και ότι η ταχύτητα uA του Αχιλλέα είναι uA=10 m/sec και της χελώνας, ux, είναι ux=1 m/sec. Τότε ο Αχιλλέας σε χρόνο t1=10 sec θα διανύσει την απόσταση (ΑΧ1)=100 m, την οποία τον προσπερνούσε η χελώνα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου t1 η χελώνα θα διανύσει το διάστημα (x1x2) =10 m. Στη συνέχεια για να διατρέξει αυτή την απόσταση ο Αχιλλέας θα χρειαστεί χρόνο t2 =1 sec. Κατά το χρόνο t2 η χελώνα θα διανύσει το διάστημα (x2x3) =1 m και ο Αχιλλέας θα το διατρέξει σε χρόνο t3 =1/10 sec.Η κίνηση αυτή θα συνεχίζεται επ’ άπειρο. Έτσι κατέληξε ο Ζήνων, ότι ο Αχιλλέας δε θα φτάσει ποτέ τη χελώνα.

Όμως και η αντινομία αυτή αίρεται όπως και η προηγούμενη. Έτσι ο χρόνος t θα δίνεται από τη σχέσηt=t1+t2+.....+tn ή t=10+1+1/10+...+1/10ν. Όμως και αυτή η σειρά έχει πεπερασμένο άθροισμα και είναι ίσο με t=111/9 sec.

Το Παράδοξο του “πετώντος βέλους”.

Το παράδοξο αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ”αν κάτι είναι σε ηρεμία ή κίνηση σε χώρο ίσο με τον εαυτό του και αν ο,τι κινείται θεωρείται πάντοτε στιγμιαίως, τότε το βέλος στο πέταγμά του είναι ακίνητο ”.

Ας δεχτούμε ότι ένα βέλος τίθεται σε κίνηση ανάμεσα σε δύο σημεία Σ1 και Σ2 και μεταξύ των χρόνων t1 και t2.Ανάμεσα σ’ αυτά υπάρχουν πολλά σημεία Σn και αντίστοιχα κατά την κίνηση πολλά χρονικά σημεία tn με n=1,2,3,...

Το σύνολο των χωρικών σημείων που καταλαμβάνει το βέλος είναι ο χώρος που ισούται προς τις διαστάσεις αυτού του αντικειμένου. Αν λοιπόν φανταστούμε κατά συστοιχία σύνολα αντιληπτικών χωρικών σημείων, απ’ αυτά που το σύνολό τους ισούται προς το διάστημα το οποίο διανύει το κινούμενο αντικείμενο και ανάλογα αν φανταστούμε κατά συστοιχία σύνολα αντιληπτικών χρονικών σημείων της διάρκειας της κίνησής του , τότε τα σημεία του αντικειμένου παρουσιάζονται ακίνητα μέσα στα χωροχρονικά αυτά σημεία. Έτσι όλη η κίνηση του αντικειμένου, η οποία προϋποτίθεται στην εμπειρία μας ως συνεχής, δεν είναι παρά μια εικόνα που συντίθεται από ασυνεχείς φάσεις, δηλαδή μια “κινηματογραφική” και όχι φυσική κίνηση.

Το Παράδοξο του Σταδίου.

Ας φανταστούμε τρείς παράλληλες σειρές σημείων Α,Β,Γ από τις οποίες η σειρά Α μένει ακίνητη και οι άλλες δύο κινούνται με ίση ταχύτητα προς αντίθετες κατευθύνσεις μπροστά από τη σειρά Α. Τα σημεία Β κινούνται προς τα δεξιά ενώ συγχρόνως τα σημεία Γ κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση με την ίδια ταχύτητα και ρυθμό με το Β.

Έτσι, κάποια ορισμένη στιγμή το Β1, το Α3 και το Γ1 βρίσκονται όλα στο ίδιο ύψος. Στη συνέχεια το Β1 θα είναι απέναντι από το Α4, το Γ1 απέναντι από το Α2 και το Β3 απέναντι από το Α2. Δηλαδή το Γ1 είχε ευθυγραμμιστεί με το Β2 πριν ευθυγραμμιστεί με το Β3. Αυτό, όμως ,σημαίνει ότι η κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συντελείται συνεχώς δια μέσου των διαδοχικά διαιρετών μερών της χωροχρονικής έκτασης.

Η αντινομική μορφή των επιχειρημάτων αυτών οργανώνεται γύρω από τη θέση ότι η πορεία διαίρεσης και σύνθεσης της χωρικής και χρονικής έκτασης οδηγεί στο άπειρο.

Η πραγματικότητα του απείρου υπήρξε η πηγή πολλών διαφωνιών και αντιθέσεων μεταξύ των φιλοσόφων και μεταξύ των μαθηματικών σε όλους τους αιώνες. Γι’ αυτό αρκετοί φιλόσοφοι και μαθηματικοί κατά καιρούς αναγκάστηκαν να το αρνηθούν για να αποφύγουν τις δυσκολίες και τα παράδοξά του. Έτσι, ο Αμερικανός E.Northrop πιστεύει ότι “το άπειρο είναι ένας από τους καθαρούς εχθρούς της ησυχίας του πνεύματος των μαθηματικών”. Πράγματι, το άπειρο απασχολεί συνεχώς από την ανακάλυψή του το ανθρώπινο πνεύμα και είναι η αιτία αρκετών από τα μαθηματικά σοφίσματα, παράδοξα, και αντινομίες, δεν είναι όμως, μαθηματικά παράλογα.

Καραγιάννη Άννα


Βιβλιογραφία:

Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα της διάλεξης του κ. Γ.Κ.Μαυρικάκη: ”Οι σύγχρονες απόψεις περί του απείρου” στην Ε.Μ.Ε. έτους 1964 καθώς και του περιοδικού Δευκαλίων, τεύχος 11ο, “Προσωκρατική φιλοσοφία”.

Πηγή: http://www.math.uoa.gr/web/activ/magaz/teyxos3/thema7.html